o LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 actualizata 2018, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – republicată

o LEGE NR. 422 DIN 18 IULIE 2001 – republicată – privind protejarea monumentelor istorice

o LEGE nr. 120 din 04 mai 2006 monumentelor de for public – ACTUALIZATA

o HOTĂRÂRE nr. 1309 din 20 noimbrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modaliţăţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia. – ACTUALIZATA

o ORDIN nr. 2237 din 27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice – ACTUALIZATA

o HOTĂRÂRE nr. 610 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat. – ACTUALIZATA

o ORDIN nr. 2682 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice. – ACTUALIZATA

o ORDIN nr. 2684 din 18 iunie 2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia. – ACTUALIZATA

o HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial. – ACTUALIZATA

o INSTRUCȚIUNILE nr.01/2016 privind exercitarea competențelor de emitere a avizului Ministerului Culturii privind intervențiile de punere în siguranță a elementelor și părților de construcție care prezintă pericol public, elemente ale monumentelor istorice, construcțiile din zonele de protecție ale monumentelor istorice și din zonele construite protejate și ale altor construcții pentru care s-a instituit un regim de protecție din punct de vedere cultural prin documentații de urbanism.

o Legea nr. 209 din 3 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

o Ordin nr. 2797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenții asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecție a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanța istorică și/sau sunt temporare și a condițiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

o ORDIN nr. 2515 din 28 iunie 2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate