Conform prevederilor Anexei 3 la O.M.C. nr. 2200/26.03.2015, documentaţia necesară în vederea analizării proiectelor de către Comisia Naţională pentru Monumente de For Public va cuprinde următoarele:

1. Adresă de înaintare a documentaţiei însoţită de un referat de oportunitate din partea Direcţiei Municipiului Bucureşti/Judeţene pentru Cultură, adresată Ministerului Culturii – Compartimentul Monumente de For Public.

2. Susţinere teoretică/motivaţie, maxim 1000 cuvinte, care să includă detaliile tehnice ale lucrării (dimensiuni, materiale).

3. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrarii.

4. Certificat de Urbanism eliberat de autorităţile locale pe raza cărora se propune amplasarea lucrării.

5. Plan de încadrare în sit pe suport topo-cadastral/ortofotoplan (scara 1:5000 / 1:2000).

6. Extras din PUG, PUZ sau PUD elaborat şi aprobat la nivel local, care să cuprindă referiri la zona de amplasare a lucrării.

7. Studiu de amplasament din care să rezulte relaţia cu vecinătăţile, vizibilitatea, modul de percepţie, configurarea siluetei etc. Studiul de amplasament va
fi elaborat: pentru mediul urban, de către un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură; pentru mediul rural, de către un arhitect, urbanist sau de un conducător-arhitect cu drept de semnătură. Studiul va cuprinde:
a. plan de situaţie la scara 1:500 sau 1:1000, care va cuprinde, după caz şi amenajări ale spaţiului limitrof (Alei de acces, elemente vegetale, mobilier urban, sistem de iluminat).
b. desfăşurări de fronturi (minim 2 direcţii).
c. perspective la nivelul ochiului, persepctive axonometrice.
d. fotomontaje ale lucrării pe amplasament (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată, care să includă imaginea machetei lucrării propuse pe amplasament), care vor indica şi modul de iluminare a lucrării pe timpul nopţii.
e. delimitarea zonei de protecţie a lucrării de artă vizuală de for public, în vederea conservării integrate şi a punerii în valoare a acesteia.

8. Fotografii ale machetei lucrării propuse, format A4, din cel puţin trei unghiuri (faţă, profil, spate). Fotografiile trebuie să fie clare şi să permită observarea detaliilor.

9. Macheta propriu-zisă (se prezintă doar la solicitarea Comisiei).
*Documentaţia se va prezenta într-un dosar cu şină, într-un singur exemplar, precum şi în format digitabil needitabil (.jpg, .pdf sau similar), pe un CD/DVD, anexat dosarului.